Algemene Voorwaarden voor vrijgevestigde vaktherapeuten

Beroepsprofessionaliteit

 • De vaktherapeut is lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie. Deze vereniging is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Informatie over deze beroepsvereniging en over de FVB kunt u vinden op www.nvpmt.nl en op www.fvb.vaktherapie.nl.
 • De vaktherapeut handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB.
 • In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede eerst met de therapeut te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Lukt dat niet, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen. Deze is te vinden op de FVB-website (www.fvb.vaktherapie.nl).
 • U mag therapie en begeleiding van goede kwaliteit verwachten, evenals maatwerk voor uw situatie.

Wachtlijst

Praktijk Equipment werkt zo min mogelijk met wachtlijsten en streeft ernaar kinderen, jeugdigen en gezinnen en volwassenen na aanmelding meteen te plaatsen. Als er nodig is de zorgaanvrager te plaatsen op een wachtlijst, zijn hier geen kosten aan verbonden

Intake & tarieven.

U krijgt een vrijblijvend gratis kennismakingsgesprek (van een half uur). U wordt dan op de hoogte gebracht met de werkwijze van Praktijk Equipment. Daarnaast is besproken hoe de betaling en vergoedingen geregeld worden.

Behandeling

 • In de beginfase wordt een (voorlopige) behandeldoelstelling geformuleerd.
 • Uw eigen doelstelling en wensen zijn de leidraad voor de therapie. Van tevoren wordt afgesproken of er een schriftelijke of mondelinge (tussen) evaluatie plaats vindt of de therapie u op weg helpt om de gestelde doelen te bereiken. Mondelinge evaluaties worden schriftelijk genoteerd in een de rapportage. De cliënt is op de hoogte van de tarieven zie hierboven, wat een evaluatieverslag kost.
 • De sessies duren 60 minuten, waarvan 20 minuten indirect en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 • Er vindt regelmatig een overleg plaats waarin de therapeut zowel mondeling als schriftelijk verslag doet over uw ontwikkelingen binnen de therapie.
 • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners/betrokkenen.
 • Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGMO). Deze kunt u opvragen bij uw therapeut.
 • Op het moment dat de therapeut ziek is vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 • In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de therapie stopgezet.

Aanvulling bij behandeling van kinderen:

 • De wettelijke vertegenwoordiger(s) (beide ouders c.q. gezinsvoogd) geven met een handtekening schriftelijk toestemming voor het starten van de therapie.
 • Er wordt een behandelplan opgesteld. Met evaluatieverslagen worden de ouders/verzorgers op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind. Deze worden besproken tijdens oudergesprekken.
 • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met het dossier van uw kind. Indien nodig kan de therapeut met toestemming van de ouders/verzorgers informatie opvragen en/of verstrekken aan andere hulpverleners/betrokkenen.
 • Ouders/verzorgers kunnen altijd tussendoor vragen stellen. Het kan ook zijn dat er
  voor het kind een belangrijke/ingrijpende gebeurtenis tussentijds plaatsvindt, die van
  belang is voor de therapie. Ouders/verzorgers kunnen dat telefonisch of via email tussentijds kenbaar maken.
 • Wanneer de therapeut van mening is dat het kind of zijn of haar omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeert (bijvoorbeeld fysieke of emotionele bedreiging), heeft hij de plicht dit te bespreken met zowel cliënt als ouders. Ook heeft de therapeut de wettelijke verplichting om hiervan melding te doen bij betreffende instanties.

Intake & Tarieven

 • U krijgt vrijblijvend een kennismakingsgesprek van minimaal een halfuur om op de hoogte te worden gebracht van de werkwijze van Praktijk Equipment. Daarnaast is er mogelijkheid om te bespreken hoe de betaling en vergoedingen geregeld worden.
 • Een intakeformulier wordt eventueel van tevoren gegeven en wordt tijdens de intake besproken. Een intake duurt ongeveer een uur. Indien nodig kan daarna een proefsessie worden afgesproken.
 • Bij een ondertekende intake en behandelplan gaat u akkoord met het aan u vooraf bekendgemaakte tarief, worden behandeldoelstellingen afgesproken een opdracht geformuleerd en wordt een contract aangegaan tussen cliënt (c.q. opdrachtgever) en Praktijk Equipment (opdracht nemer)
 • De kosten per therapiesessie bedragen, € 85 in 2022 en zal 90 euro worden per september 2023 (of anders afgesproken). Voor de PGB wordt een apart tarief berekend afgesproken volgens het contract. Reiskosten worden in rekening gebracht en is de helft van het tarief van een sessie. Voor een uitgebreid overzicht van tarieven en verzekering zie http://www.praktijkequipment.nl/behandelingen.html. Een behandelplan opstellen en een evaluatieverslag is het tarief van een sessie.
 • De gemeente, huisarts of jeugdarts kan de verwijzer zijn van de therapie en de gemeente zal de vergoeding voor de therapie dan bekostigen. Ze zullen van het proces op de hoogte gesteld worden en doelen evalueren.  Alle partijen, cliënt/ouder gemeente en therapeut zijn verantwoordelijk voor de voortgang van het proces.
 • Ieder (kalender) jaar worden de tarieven automatisch aangepast aan landelijke normen en tarieven ten gevolge van de inflatie.
 • U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de therapeut lid is van de Nederlandse Vereniging voor NVPMT, aangesloten bij de FVB.
 • Op het eind van de maand krijgt u de factuur toegestuurd. Deze kunt u mogelijk gebruiken voor het declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.
 • Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.

 

Privacy document

 

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

 


 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • Uw BSN of SVB-klantnummer (indien wettelijk verplicht)
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.
 • De kosten van het consult
 
 
 

Dianne Wielhouwer

Psychomotorisch therapeut

+31 6 46 72 27 52

info@praktijkequipment.nl

Stortweg 37

6861 XE Oosterbeek